دسته بندی: Humans of New York: ماجراها داستان ها

داستان های مردم نیویورک

داستان های مردم نیویورک که روایت پستی و بلندی های زندگی از زبان مردم کوچه و بازار است محتوایی ایده آل برای آشنایی با لغات و اصطلاحات روزمره انگلیسی است

تقویت زبان انگلیسی با داستان های مردم نیو یورک

متن و ترجمه humans of New York

تقویت زبان انگلیسی با داستان های مردم نیو یورک

تقویت زبان انگلیسی با داستان های مردم نیو یورک

تقویت زبان انگلیسی با داستان های مردم نیو یورک

X