دسته بندی: یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ

دانلود آهنگ و ترجمه Eye of the Tiger

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Eye of the Tiger
از Survivor
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه John Lennon

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Working Class Hero
از John Lennon
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه famous blue raincoat

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Famous Blue Raincoat
از Leonard Cohen
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه lost on you

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Lost on You
از LP
به همراه متن و ترجمه

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Summer Wine
از Lana Del Rey
به همراه متن و ترجمه

X