Tag: ترجمه

متن و ترجمه humans of New York

دانشجوی روانپزشکی باشی اما از زنت جدا میشی و در نتیجه خودت درگیر افسردگی شدید میشی. چیکار میکنی؟

متن و ترجمه humans of New York

زنی که بعد از ابتلا به سرطان تصمیم می گیره به روز های اوجش برگرده

متن و ترجمه humans of New York

زنی که بدبینی و احساس مسئولیت شدید اونو روزنامه خون میکنه. به قعر افسردگی میکشونه و حالا پنج ساله که دیگه فکرش رو زیاد درگیر نمیکنه!