برچسب: Imagine Dragons

دانلود آهنگ و ترجمه whatever it takes

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Whatever it Takes
از Imagine Dragons
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه Imagine dragons believer

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Believer
از Imagine Dragons
به همراه متن و ترجمه

X