برچسب: Linkin Park

دانلود آهنگ و ترجمه Linkin Park

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ In the End
از Linkin PArk
به همراه متن و ترجمه

دانلود آهنگ و ترجمه linkin-park-roads-untraveled

یادگیری و تقویت انگلیسی با آهنگ
این قسمت:
آهنگ Roads Untraveled
از Linkin Park
به همراه متن و ترجمه

X